Uitnodiging extra ledenvergadering van TV Vreeswijk op 27 september 2022

Graag nodigen wij de stemgerechtigde leden uit voor de extra ledenvergadering van TV Vreeswijk. Deze zal op dinsdag 27 september 2022 om 20.00 uur plaatsvinden in ons paviljoen aan de Anemoonstraat. 

Hieronder ontvangt u de agenda voor de vergadering. Wij willen u erop attenderen dat op de website van TVV relevante stukken voor leden met deze link ter inzage beschikbaar zijn.  

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich bij de secretaris afmelden ([email protected]). 

Wij hopen u op 27 september te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,   

 

Theodoor van der Kooi
Secretaris

 

Datum: dinsdag 27 september 2022
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Paviljoen TVV

Agenda en toelichting:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Statuten en huishoudelijk reglement
  4. Toekomstvisie op faciliteiten voor tennis en padel A)opties voor mogelijk een 4e padelbaan B) onderhoud en ondergrond van tennisbanen
  5. Rondvraag
  6. Sluiting   

Toelichting punt 3 Statuten en huishoudelijk reglement.
Allerlei nieuwe wettelijke bepalingen (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – WBTR), KNLTB-bepalingen en regelgeving rondom digitale besluitvorming en bescherming van persoonsgegevens hebben het bestuur genoodzaakt om de statuten en het huishoudelijk regelement te herzien. Het bestuur heeft regelmatig vergaderd om te komen tot een voorstel voor nieuwestatuten TVV en een nieuw reglement TVV om daarmee de huidige statuten en hethuishoudelijk regelement te vervangen. Al met al bleek het een flinke klus. Voor zowel de statuten en het huishoudelijk reglement is gebruik gemaakt van de modelstatuten en het model huishoudelijk reglement van de KNLTB. Om te komen tot invoering van statuten en regelement zijn de volgende vervolgstappen nodig:

a. ter goedkeuring voorleggen aan de KNLTB: In juni zijn beide documenten voorgelegd aan de afdeling juridische zaken van de KNLTB. Het verzoek was om voor artikel 24 van het huishoudelijk reglementen en voor artikel 14.1 van de statuten de verplichte KNLTB-teksten 1 op 1 over te nemen. Dit is aangepast. Hiermee is instemming verkregen van de KNLTB;

b. mits goedkeuring is verleend door de KNLTB, instemming vragen aan de leden in de ledenvergadering (LV);

c. mits goedkeuring is verleend door de leden in de LV, de statuten bij de notaris laten bekrachtigen (incl. aanpassing van de nieuwe naam).