Lesreglement

1.Een lesuur duurt 50 minuten, tenzij anders vermeld.

2.Een voorjaar lessenserie (februari-augustus) bestaat uit 16 lessen. Een najaar

lessenserie (augustus-februari) bestaat ook uit 16 lessen.

3.Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel in verband met

bijvoorbeeld slecht weer dient men altijd contact op te nemen met de train(st)er. Informatie over het al dan niet doorgaan van de lessen wordt ook gecommuniceerd via WhatsApp.

4.Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze lessen ingehaald volgens het volgende principe: De eerste les wordt niet ingehaald. De daaropvolgende lessen worden wél ingehaald, met een maximum van twee. De inhaallessen worden zo veel mogelijk aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer wel nogmaals ingehaald.

5.Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald als er meer dan 25 minuten voorbij zijn.

6.De train(st)er beoordeelt te allen tijde of een training wel of geen doorgang kan vinden.

7.Indien een bepaalde lesgroep niet compleet is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het te betalen lesgeld. Dit wijzigen gebeurt in overleg met de betreffende cursisten.

8.Men kan zich tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit kan enkel schriftelijk of per e-mail gebeuren.

9.In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. van de cursist volgt géén restitutie van het lesgeld. Annulering van de lessen door de cursist is tijdens de lesperiode niet mogelijk. Als de cursist een doktersverklaring kan overleggen, kan er onderling een regeling worden getroffen.

10.Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden.
11.In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen, in overleg met de train(st)er, over te dragen aan derden, mits deze derde op een gelijk niveau een les kan volgen.


12.Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en er niet vooraf wordt afgemeld, zullen deze lessen niet worden ingehaald.


13.Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer, worden altijd ingehaald.


14.Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van de cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incassopoging.

15.Verschuldigde lesgelden zullen in de eerste week van de betreffende lescyclus worden geïnd door middel van een incasso-opdracht. Voor de administratie van de cursist wordt een (digitale) factuur toegezonden.

16.Enkel volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij het niet correct invullen van het formulier zijn eventuele financiële consequenties voor rekening van de cursist.

17.Het lesgeld is zonder contributie van tennisvereniging Vreeswijk. Men dient zich daarom ook in te schrijven als TVV lid. Uitsluiting voor deze regel geldt voor personen die woonachtig zijn buiten een straal van 15 km van Nieuwegein.

18.Er wordt geen lesgegeven op zon- en feestdagen en in de basisschoolvakanties, tenzij onderling anders wordt afgesproken. De lessen gepland op feestdagen worden ingehaald.

19.Lesdatums staan op de jaarplanning van TV Vreeswijk. Het lesrooster, inclusief de groepsindeling, wordt 2 weken voor aanvang van de eerste les gecommuniceerd.

20.Lesdatums en uitvaldata zullen door de hoofdtrainer bekend worden gemaakt middels het overzicht dat gepubliceerd wordt op de website van T.V. Vreeswijk

21.Schrauwen Tennis is niet verantwoordelijk voor ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

22. Tijdens overmacht situaties zoals een pandemie of extreme weersomstandigheden waardoor de trainingen niet door kunnen gaan, trainen we door tot de volgende cyclus of totdat het benodigde aantal lessen is behaald.

23.In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Schrauwen Tennis.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174