Preventief beleid TV Vreeswijk

Gezelligheid en een goede sfeer staan bij TV Vreeswijk centraal. Het is voor ons belangrijk dat we een veilige tennis- en padelvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Om deze reden heeft TV Vreeswijk preventief beleid opgesteld, welke bestaat uit: gedragsregels, aannamebeleid en een vertrouwenscontactpersoon.

Gedragsregels
De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren de gedragsregels als toetsingskader voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. TV Vreeswijk hanteert de gedragscodes zoals opgesteld door Centrum Veilige Sport Nederland. Voor de gedragsregels voor specifieke doelgroepen, open de link:

Functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Trainers/coaches en begeleiders

Sporters

Topsporters

Scheidsrechters en officials

Aannamebeleid
Bij de aanstelling van nieuwe vrijwilligers, doorloopt TV Vreeswijk een of meer van de volgende stappen:

  • Een kennismakingsgesprek.
  • Het navragen van referenties.
  • Het aanvragen van een VOG.
  • Waar mogelijk wordt de vrijwilliger lid van de KNLTB. Als dit niet kan, ondertekent de begeleider een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond.
  • De vrijwilliger informeren over de gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon
Het is voor ons belangrijk dat leden, trainers en bezoekers op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. (Seksuele) intimidatie/misbruik, agressie/geweld, discriminatie, machtsmisbruik, pesten en treiteren zijn vormen van gedrag die niet thuis horen op het sportpark van TV Vreeswijk. Het bestuur van TV Vreeswijk probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ en/of ‘ongepast en ongehoord gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen TV Vreeswijk het eerste aanspreekpunt voor: sporters, ouders van sporters, trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuurders en toeschouwers met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad, kan bemiddelen of kan een bemiddelaar inschakelen. Of kan doorverwijzen naar een geschikte instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Deze kan informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF via https://kennis.knwu.nl/seksuele-intimidatie, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt de vertrouwenscontactpersoon bij het doen van je verhaal.

De vertrouwenscontactpersoon van TV Vreeswijk is: Marthe Igaz-Koolhaas [email protected]

Daarnaast kunnen alle sporters terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland via https://centrumveiligesport.nl/contact

Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174