Parkreglement

Reglement Sportpark TV Vreeswijk

Door het betreden van het sportpark van TV Vreeswijk onderwerp je je aan de regels zoals opgenomen in onderstaand parkreglement. 

Artikel 1. Algemeen
1.1    Aanwijzingen van het bestuur en leden van commissies van de vereniging, alsmede instructies via communicatiemiddelen (bijvoorbeeld borden en/of posters) dienen altijd opgevolgd te worden.
1.2    (Brom-)fietsen en soortgelijke voertuigen (e-bikes) dienen in de rekken of op de daarvoor bestemde plaatsen te worden neergezet. Motorfietsen/auto’s en soortgelijke voertuigen dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats.
1.3    Honden (mits aangelijnd) zijn toegestaan op het sportpark en mogen geen storende factor zijn voor spelers en bezoekers. In het clubhuis zijn de honden niet toegestaan.
1.4    Het afspelen van muziek is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur of een ter plaatse aanwezige barmedewerker, mits spelers op de baan hier geen last van hebben. Op de banen mag geen muziek afgespeeld worden.
1.5    Het Sportpark is rookvrij, er is echter 1 zone tussen de blokhut en de container waar gerookt mag worden.
1.6    Alcoholische dranken mogen niet van buiten het sportpark naar banen/terras/clubhuis meegenomen worden.
1.7    Geconstateerde beschadigingen en gebreken dienen direct bij het bestuur gemeld te worden. Kosten vanwege schade aan de accommodatie en/of materialen door onzorgvuldig gebruik zullen in rekening worden gebracht bij de persoon die deze schade heeft veroorzaakt. 

Artikel 2. Het clubhuis
2.1    Het clubhuis is geopend op doordeweekse avonden van 19:30 uur tot sluitingstijd 23:30 uur.
2.2    Andere openingstijden zijn afhankelijk van geplande activiteiten, zoals competitie en/of toernooien.
2.3    Stoelen en tafels uit het clubhuis mogen niet buiten gebruikt worden, tenzij toestemming is gegeven door het bestuur of een ter plaatse aanwezige barmedewerker.
2.4    In het clubhuis en op het sportpark gelden de wettelijke regels omtrent alcoholgebruik.  

Artikel 3. De banen
3.1    De banen zijn alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, gecontracteerde tennis/padel leraren en gasten van de vereniging. Onder gasten wordt in dit verband verstaan competitietegenstanders, toernooideelnemers, introducés en niet-leden die met Meet & Play een tennis of padelbaan hebben gehuurd.
3.2    Gasten die via Meet & Play een tennis of padelbaan hebben gereserveerd, krijgen een bevestigingsmail met een code om toegang te krijgen tot het sportpark en de hal van het clubhuis. Deze code werkt vanaf 15 minuten voor de gereserveerde tijd tot 15 minuten na de gereserveerde tijd.
3.3    Het spelen op de banen is, tenzij anders aangegeven, toegestaan van 8.00 uur tot 23.00 uur.
3.4    Indien de banen onbespeelbaar zijn (bijvoorbeeld als gevolg van vorst, ijzel, opdooi, sneeuw of waterplassen), kan er niet gespeeld worden. Indien niet duidelijk is of er op de banen gespeeld mag worden, bepaalt het bestuur of er gespeeld kan worden.
3.5    De banen mogen uitsluitend betreden worden met het daarvoor bestemde schoeisel, dat de banen niet kan beschadigen. Schoenen met noppen zijn ten strengste verboden. Spelers worden geacht gepaste sportkleding te dragen. Spelen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
3.6    Het bestuur beslist op welke banen en op welke tijdstippen er les wordt gegeven.
3.7    Het is ten strengste verboden glaswerk mee te nemen op de banen.
3.8    Men dient de padelbanen na gebruik te vegen en netjes achter te laten. Wanneer de banen goed geveegd worden, verlengt dit de levensduur van de banen met 5 jaar! Na het vegen van de padelbaan dienen de bezems op de daarvoor bestemde plaats te worden achtergelaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 4. De baanverlichting
4.1    De baanverlichting kan, indien noodzakelijk, worden ingeschakeld bij bezetting van minimaal één baan.
4.2    De baanverlichting dient te worden uitgeschakeld indien de baan na gebruik niet gereserveerd is.  

Artikel 5. Afhangen
5.1    Het is verplicht om vooraf een baan te reserveren. Dit kan je doen met de KNLTB Club app. Ook als niet alle banen bezet zijn, dien je de baan te reserveren.
5.2    Je kunt 5 dagen (120 uur) van tevoren een baan reserveren. De tennisbanen kan je met 2, 3 of 4 personen vastleggen. Voor padel kan je met 2 personen overdag tussen 08:00-19:00 uur een baan reserveren. Na 19:00 uur kan dit alleen met 4 leden, dus geen introducees.
5.3    De avonden van de weekdagen zijn piektijden (maandag t/m vrijdag na 19:00 uur). Je kunt  1x op afstand per dag een baan reserveren. 
5.4    Het is niet toegestaan om de persoonsgebonden KNLTB spelerspas aan een ander te verstrekken.
5.5    De afhangperiode voor een singlepartij, een dubbelpartij of een Amerikaanse partij is 60 minuten.
5.6    Jeugdleden (tot 17 jaar) hebben de gehele week tot 19.00 uur dezelfde rechten als senioren. Na 19.00 uur mogen zij uitsluitend spelen op de tennisbanen 5 en 6. De andere tijden zijn zij niet gerechtigd en kunnen ze niet digitaal afhangen, dus ook geen padelbanen.
5.7    Spelers mogen pas een baan afhangen wanneer minstens twee spelers aanwezig zijn.
5.8    Banen die gereserveerd zijn voor lessen, competitie, toernooien en/of andere activiteiten worden in het afhangsysteem geblokkeerd.
5.9    Het bestuur kan besluiten dat banen beschikbaar worden gesteld voor bepaalde evenementen (bijvoorbeeld competitie, verhuur of de clubkampioenschappen).
5.10 Als bijvoorbeeld door ziekte, regen of een andere reden niet wordt gespeeld, is de persoon die de baanreservering heeft gedaan, verplicht de baanreservering te cancelen.     

Artikel 6. Introducés
6.1    Een lid/speler heeft het recht om met een introducé te spelen. Bij de reservering van de baan dient de naam van de introducee(s) vermeld te worden. De kosten bedragen per introducé 5 euro. Dit bedrag wordt per incasso bij het lid door de ledenadministratie geïnd.
6.2    De speler die een ander introduceert, is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé en voor de naleving van de gedragscodes, reglementen en besluiten binnen de vereniging. De speler/lid dient zelf ook te spelen, het ledenpasje voor baanreservering is immers niet overdraagbaar.
6.3    Het is voor padel niet toegestaan om met een introducé op doordeweekse avonden na 19.00 uur te spelen.

Artikel 7. Ordemaatregelen
7.1    Spelers zijn gebonden aan de gedragscodes van TV Vreeswijk en de KNLTB. Deze gedragscodes staan op onze website.
7.2    Bij overtreding van de gedragscodes, reglementen of besluiten van TV Vreeswijk kan het bestuur een ordemaatregel opleggen. Een voorbeeld van een ordemaatregel is een verbod tot het bezoeken van het sportpark van TV Vreeswijk. Bij wangedrag kan het bestuur iemand per direct de toegang tot het sportpark ontzeggen.
7.3    In het verenigingsleven is sociale controle een groot goed. Worden de reglementen niet juist nageleefd dan kan er door leden via [email protected] altijd melding worden gemaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1    TV Vreeswijk is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) enige schade (direct of indirect), kosten of letsel op welke wijze dan ook opgelopen op het park.
8.2    TV Vreeswijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of schade van eigendommen van leden of bezoekers. 

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1    In de gevallen waarin dit of een ander reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
9.2    Bij invoering van dit reglement, vervalt het vorige parkreglement.
9.3    Voor vragen/suggesties/klachten over dit reglement kan contact worden opgenomen met het bestuur van TV Vreeswijk.       

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174