Verslag van de ledenvergadering

15 maart 2024


Dinsdag 12 maart was onze Algemene Ledenvergadering. Een prima opkomst met een 60-tal leden en nieuwe mensen achter de bestuurstafel. Voorzitter Rob van der Kuilen opende de vergadering en memoreerde een aantal leden die afgelopen verenigingsjaar ons ontvallen zijn, 1 minuut stilte volgde ter nagedachtenis.

Rob is als voorzitter dit jaar aftredend en vroeg de vergadering om instemming om de voorzittershamer te kunnen overdragen aan Manon Warrink die sinds vorig jaar al lid van het bestuur is. Alle handen van de aanwezigen gingen omhoog, waarna Manon de voorzittersrol overnam.
Manon stelde vervolgens de nieuwe secretaresse Marit Bijl voor, penningmeester Leon Bruggers en Martin van Tellingen (ledenadministratie). Nick Gase had al zitting in het bestuur als vicevoorzitter. Alle aanwezigen stemmen in met deze (nieuwe) bestuursleden en hun (nieuwe) rol.
De scheidende bestuursleden Ton Overeem, Theodoor van der Kooi en Rob van der Kuilen werden bedankt voor hun inzet. Ton en Theodoor waren verhinderd. Zij ontvangen later een attentie.

De jaarverslagen van het bestuur en alle commissies werden zonder commentaar akkoord bevonden. Martin van Tellingen gaf een toelichting op het verslag van de ledenadministratie. Het ledenaantal blijft groeien. Op dit moment hebben we 440 leden. De groei is voornamelijk bij padel. We hebben inmiddels meer padelleden (156) dan tennisleden (121). Hierbij komen nog 96 combi-leden. De baancapaciteit is juist omgekeerd; 3 padelbanen tegen 6 tennisbanen. Het bestuur ziet noodzaak om een maximum van 90 padelleden per baan aan te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Bij 270 padellers volgt dus een ledenstop/wachtlijst voor padel. Het voorstel voor de nieuwe contributie wordt ook aangenomen.

Penningmeester Leon Bruggers geeft een toelichting op alle cijfers. Belangrijke aanpassing op de balans is de vrijval van de voorzieningen ten gunste van het eigen vermogen. Meevallers dit jaar zijn de baromzet door lustrumweekend, de verhuur van padelbanen aan niet-leden en subsidie inkomsten. De investeringen in de 3e padelbaan, het kunstgras om de padelbanen en de nieuwe lichtinstallatie hebben we uit de eigen cashflow kunnen financieren. Ondanks dat is er nog een mooi rendement gehaald. Vervolgens gaf Leon nog een toelichting op de begroting.

Namens de kascommissie gaf Riël Rensen aan dat alles tip-top in orde was en stelde de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De leden stemden daarmee in. Mitch Fokkenrood treedt af en tijdens de vergadering stond helaas geen vervanger op voor hem in de Kascontrolecommissie. Hierbij een oproep aan leden voor deze rol in het nieuwe begrotingsjaar.  

Manon gaf een uiteenzetting van de werkgroep ‘Herinrichting van het park rond de padel- en tennisbanen’. Bankjes op de banen worden vervangen en bij de padelbanen zullen extra zitjes en stevige parasols komen. Ook zal het speeltoestel met de glijbaan vervangen worden.

Namens de werkgroep ‘Nieuwe toplaag tennisbanen’ gaf Rob de Bruin een uiteenzetting. De werkgroep denkt aan smashcourt. TV Rijnhuyse heeft ook deze toplaag. Er zijn nog enige uitdagingen m.b.t. afwatering en de werkgroep is nog in afwachting van enkele offertes.
Zodra de werkgroep alle informatie heeft, zal zij in overleg met het bestuur een voorstel voor de leden maken. Op een extra Ledenvergadering in het najaar kan dan een besluit genomen worden.

Manon vroeg aan Rob van der Kuilen even naar voren te komen en gaf een mooie speech over de voorzittersrol die Rob 9 jaar heeft vervuld. Aansluitend werd Rob in de bloemetjes gezet en Manon vroeg de aanwezigen in te stemmen met de benoeming van Rob tot erelid.
Een daverend applaus volgde.
Rob dankte de leden en het bestuur voor het vertrouwen dat hij al die jaren heeft gehad en wenst het jonge bestuur veel succes toe. Hij heeft daar alle vertrouwen in!   

Bij de rondvraag volgde nog een discussie over het bardienst reglement en een toelichting van Else van Geffen. Manon dankte iedereen voor de inbreng en sloot de vergadering.   

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 606 4388

TV Vreeswijk

Anemoonstraat 68A
3434 JD Nieuwegein

KVK-nummer

40477174